Điều gì khiến hiệp định đầu tư EU - Trung Quốc vừa ký kết đã gặp khó?

Đàm phán cam go và kéo dài gần 7 năm mới được ký, nhưng vừa ký xong, hiệp định đầu tư giữa EU với Trung Quốc lại gặp trở ngại.